تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

آگهی مشارکت شهرداری مهدیشهر

آگهی مشارکت

با توجه به اینکه شهرداری مهدیشهر در نظر دارد نسبت به طراحی پلاک ثبتی 13/1366 بصورت پارکینگ تجاری خدماتی در کل پلاک فوق به مساحت 1960 متر مربع جهت تصویب طرح در کمیسیون ماده 5 بصورت مشارکت با مهندسین مشاور دارای مجوز از معاونت راهبردی وزارت کشور و با صلاحیت اقدام به ساخت و ساز نماید. شرکتهای متقاضی می توانند حداکثر تا تاریخ 10/12/89 رزومه کاری پروژه های طراحی شده توسط آن مهندسین مشاوره را جهت بررسی به شهرداری ارائه نمایند. بدیهی است شهرداری پس از بررسی های همه جانبه مهندسین مشاور مربوطه را با توجه به کیفیت و کمیت طراحی و معیارهای مورد نظر انتخاب و قرارداد طراحی را برابر ضوابط و مقررات تنظیم و پس از تصویب طرح مورد نظر در کمیسیون ماده 5 در خصوص مشارکت ساخت و ساز تصمیم گیری خواهد نمود.

جعفر نخستین

شهردار مهدیشهر

دیدگاهتان را بنویسید